Fra Quiet Quitting til Lazy Girl Jobs – karrieregrænser uden undskyldninger i fuldt dagslys

Af Bita Hojarbri
Research Consultant, MINDWEISS A/S

 

Fænomenet, som TikTok-trenden og hashtagget “lazy girl job” har kastet lys over, indvarsler en ny tendens, der står i kontrast til det travle og stressfyldte arbejdsliv. Unge mennesker ønsker nu at rette fokus mod en bedre harmoni mellem deres professionelle og personlige liv. Bevægelsen refererer til et velbetalt og fleksibelt job, hvor de ansatte, uanset deres køn, prioriterer work-life balance. “Lazy-girl job” er grundlæggende set en udvidelse af begrebet “quit quitting”. I denne kontekst omfavner medarbejderne det dog åbent og uden undskyldninger i fuldt dagslys i løbet af arbejdsdagen.

I modsætning til “quiet quitting” undlader “lazy girls” ikke at arbejde, men sætter derimod grænser omkring deres karriere. Dette kan indebære mere fleksibilitet, muligheden for at blande og opdele arbejdet, muligheden for at arbejde remote, retfærdig kompensation og en generel tilgang, der modsætter sig det hektiske og stressende arbejdsliv.

 

Ifølge en Gallup-undersøgelse foretaget i 2023, angiver flertallet af både mandlige og kvindelige medarbejdere, at forbedret personligt velvære er meget vigtigt i deres næste job. Kvinder er mere tilbøjelige til at understrege, at forbedret personligt velvære er af stor betydning, når de overvejer et nyt job (69%), sammenlignet med mænd (58%).

 

Vi har en tendens til at forbinde trivsel med fordele som; større autonomi, fleksibilitet eller medarbejderfordele. En undersøgelse fra Gallup viser, at uretfærdighed på arbejdspladsen, uoverkommelige arbejdsbyrder og uklar kommunikation er primære årsager til udbrændthed. Disse er også, bemærkelsesværdigt, de ting, “lazy girls” ofte nævner, at de forsøger at undgå.

 

Med en fortsat lav ledighed på 2,9% i Danmark, er det i langt højere grad kandidater fremfor virksomheder, som stiller kravene i rekrutteringssammenhænge. Som leder, er man altså nødt til at forholde sig nysgerrig til nye tendenser, særligt hos den yngre generation, da fænomener som ”lazy girl jobs” ikke blot er et udtryk for den eksisterende situation, men i høj grad også en indikator for det arbejdsmarked, der venter os.

 

Hvad betyder Lazy-girl fænomenet for den moderne leder?

Fænomenet “Lazy-girl job” repræsenterer endnu et skridt mod et arbejdsmarked, der fokuserer på balance og trivsel, og det er kommet for at blive. Men hvilke krav stiller dette til moderne ledere? Det indebærer behovet for klar og tydelig kommunikation, om hvornår kravene til en rolle er tilfredsstillende opfyldt. Derfor anbefales det, at virksomheder indleder en forventningsafstemning med kommende medarbejdere og kandidater vedrørende forventninger og præstation i relation til den kommende rolle.

 

I “Det brændende engagement” retter Jakob Skov sin opmærksomhed mod en udbredt organisationspraksis, der fokuserer på målinger, kontrol samt belønning og straf. Skov stiller spørgsmål ved denne organiseringsform og diskuterer, hvordan virksomhedernes tiltrækningsmetoder ofte indebærer en vis grad af tvang: Medarbejderne må, hvis de ønsker at blive accepteret, værdsat og forstået, overtage virksomhedens sprog, univers, mål og forestillinger. Denne praksis står i skarp kontrast til bevægelsen “lazy-girl job”, som forsøger at gøre op med denne tvang. Dette rejser spørgsmålet: Bør virksomheder ikke stræbe efter at inkludere medarbejdernes hele personlighed, deres synspunkter og livserfaringer, i stedet for blot at kræve en ensrettet tilpasning?

 

Man kan konkludere, at “lazy-girl job”-bølgen repræsenterer en modreaktion mod det tvangsprægede element i virksomheder, som blandt andet Jakob Skov beskriver. Denne bevægelse søger at understrege vigtigheden af en mere afslappet tilgang til arbejdslivet, hvor medarbejdere ikke føler sig tvunget til at adoptere virksomhedens normer og kultur på bekostning af deres personlige overbevisninger og livsstil. Konceptet ”lazy-girl job” understreger behovet for, at virksomheder skal være fleksible og rummelige over for medarbejdernes individuelle behov og synspunkter.

 

Hos MINDWEISS oplever vi, at kandidaternes ønske om at forene sig med virksomhedens normer og værdier er udtryk for en høj motivation. Motivation er blandt de vigtigste beslutningsparametre, når vi til- og fravælger kandidater. Spørgsmålet er, om rekrutteringsprocesserne er tilstrækkeligt designet til at identificere disse ”lazy girls”, eller om de automatisk og måske ubevidst bliver sorteret fra, da deres behov sidestilles med lav motivation? Dette kan tyde på, at vi skal indtage en mere holistisk tilgang og rumme begge typer af præferencer.

 

Fordele ved ”lazy girls” er, at disse profiler har en tendens til at forblive i deres job længere, så længe arbejdsvilkårene stemmer overens med deres forventninger. Således kan man antage, at denne type af medarbejder vil forblive motiveret gennem klar og tydelig forventningsafstemning samt klare grænser. Dette står i kontrast til andre profiler, for eksempel ekstremt ambitiøse medarbejdere, der konstant skal holdes motiverede og derfor potentielt er mere tilbøjelige til at forlade deres stillinger, hvis de ikke modtager konstant udvikling.

 

Diversitet blandt medarbejderes motivation kan måske skabe en bedre spredning og dermed en mindre risikabel arbejdsstyrke. Denne tilgang understreger vigtigheden af at bevare en balance i medarbejdersammensætningen, for at undgå en ensidig koncentration af bestemte profil- eller motivationsbehov. Derved kan man sikre, at arbejdsstyrken forbliver stabil, mangfoldig og i stand til at håndtere forskellige udfordringer.

 

Hvis du er nysgerrig på, om du eller din leder er klar til at tiltrække, fastholde og engagere fremtidens arbejdskraft, så tilbyder MINDWEISS en analyse af din ledergruppe – helt uden beregning. Klik her for at læse mere